Lazourne enn travayer angaze finn kre pou donn bann zwer enn lide kouma lavi ti ete pou enn travayer angaze ki'nn vinn depi lesid lazi dan dizneviem siek. Apre labolision lesklavaz, bann santenn milie zom, fam, ek zanfan finn migre dan lemond pou travay lor plantasion disik dan bann koloni Britanik kouma Moris. Striktir ek bann obze ki to trouve sorti depi larkeolozi enn vre plantasion disik dan Moris ki apel ‘Bras d’Eau’. Pou plis informasion lor sa landrwa-la an angle, al vizit Bras d’Eau Archaeology.

[Not: Servi to bann bouton fles pou zwe]

Sa version zwe-la enn version otorize an Kreol ki'nn fer par Morisienn D. Melanie Kistnasamy depi version orizinal an angle (Journey of an Indentured Laborer) ki'nn fer par Julia Jong Haines. Julia ousi konn Kreol ek li'nn donn sipor ek komanter lor version Kreol la. Jeremy A. Robinson, direkter Culpeper Language Learning Center dan Gustavus Adophus College finn siport ek gid sa proze-la.


English:

Lazourne enn travayer angaze was designed to give players a snapshot of what life might have been like for South Asian indentured laborers during the nineteenth century. After the abolition of slavery, hundreds of thousands of men, women and children migrated across the globe to work on sugar plantations in British colonies like Mauritius. The layout of this game and the objects found within are based on the archaeology of a real sugar plantation on Mauritius called 'Bras d'Eau.' For more information about this site in English, please visit Bras d’Eau Archaeology.

[Note: Use the arrow keys to play]

This version of the game is an authorized Mauritian Kreol translation by Mauritius native K. Melanie Kistnasamy of the original English version (Journey of an Indentured Laborer) by Julia Jong Haines. French translation support and feedback was given by Laurent Dechery and in consultation with the original English author. Project support and guidance was given from Jeremy A. Robinson, Director of the Culpeper Language Learning Center at Gustavus Adolphus College.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.